Vilkår

Vilkår

Disse brukervilkår («Vilkårene») gjelder bruk av Boligmappa, en tjeneste levert av Boligmappa AS, org. nr. 998 131 650 («Boligmappa»). Boligmappa er boligens servicehefte på nett og knytter offentlig kjent informasjon om en fast eiendom (identifisert via bruks- og gårdsnummer og øvrig matrikkelinformasjon) sammen med andre funksjoner, for eksempel Håndverkers servicehistorikk («Tjenesten»). Ved at Bruker krysser av for «Jeg har lest og godtar vilkårene», klikker på knappen merket «Gå videre» og tar Tjenesten i bruk, anses Vilkårene for bruk av Boligmappa, herunder vilkårene for bruk av Tjenesten som akseptert av den personen som skal bruke Tjenesten («Bruker»). Eventuelle spørsmål til Vilkårene kan sendes på e-post til kundeservice@Boligmappa.no.

Ved å akseptere Vilkårene samtykker Bruker til at Boligmappa kan behandle Brukers personopplysninger. Bruker samtykker også til å bruke Tjenesten for rent personlige eller andre private formål.

Tjenesten er basert på sikker identifisering av Bruker gjennom BankID. BankID utstedes av bankene i Norge. For mer informasjon om BankID, se www.bankid.no.

 

1. OM TJENESTEN

Tjenesten gir hjemmelshaver til fast eiendom adgang til å se og laste opp informasjon og dokumentasjon om sin(e) fast(e) eiendom(mer). Tjenesten er knyttet til eiendommer registrert i Norges offisielle eiendomsregister («Matrikkelen»). Offentlige meldinger, dokumentasjon og andre data som knyttes til en spesifikk eiendom, vil følge eiendommen i eiendommens levetid. Dersom eiendommen skifter hjemmelshaver gjennom en hjemmelsoverdragelse i Matrikkelen, vil tidligere hjemmelshaver miste tilgang til informasjon om denne eiendommen, og ny hjemmelshaver vil få tilgang.

Tjenesten gir Bruker blant annet tilgang til adresse, matrikkelinformasjon, byggeår, etasjer, størrelse (m2), omsetningshistorikk og håndverkere i nærheten for den/de eiendommer Bruker er hjemmelshaver til. Videre gir Tjenesten Bruker adgang til å motta data fra registrerte brukere av tjenesten Boligmappa Bedrift (dvs. elektrikere, rørlegger, takstmenn, eiendomsmeglere, forsikringsselskap og andre virksomheter).

 

2. EIENDOMSDATA OG BRUKERDATA

Tjenesten skiller mellom dokumentasjon, bilder og øvrige data knyttet til en spesifikk eiendom («Eiendomsdata»), og dokumentasjon, bilder og øvrige data knyttet til Bruker («Brukerdata»). Eiendomsdata kan være lastet opp av en profesjonell part, av Bruker eller av tidligere hjemmelshavere. Eiendomsdata vil være tilgjengelig for senere hjemmelshavere. Brukerdata kan kun lastes opp av Bruker til et separat, personlig område i Tjenesten. Brukerdata vil følge Bruker uavhengig av hvilken eiendom Bruker er hjemmelshaver til. Brukerdata er ikke tilgjengelig for andre enn Bruker.

For Eiendomsdata som er lastet opp av en profesjonell part, har Bruker rett til å endre i filnavn, skrive ut, sende data som e-post og/eller laste ned til egen enhet. Bruker kan ikke slette Eiendomsdata. For Eiendomsdata som er lastet opp av Bruker eller tidligere hjemmelshavere, har Bruker rett til (i tillegg til det som er nevnt rett over) å endre, slette og/eller omdefinere dataene til Brukerdata.

For Brukerdata har Bruker rett til å skrive ut, sende data som e-post, laste ned til egen enhet, endre, slette og/eller omdefinere Brukerdata til Eiendomsdata.

 

3. PRIS

For privatpersoner er Tjenesten gratis og reklamefri. Unntaket er nettbutikken.
Prisene i nettbutikken er våre nettopriser + påslag for dekning av transaksjonsavgifter ved kortbruk. Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet, slik som avgifter, gebyrer og leveringskostnader.

 

4. NETTBUTIKK

Produktinformasjon
I nettbutikken inne på Tjenesten kan du kjøpe ytterligere informasjon om din bolig. Produktene tilrettelegges av Ambita AS. Ambita AS er spesialist på eiendomsinformasjon og er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Ambita AS er Boligmappa AS sin største eier. Produktene i nettbutikken er tilrettelagt informasjon om din eiendom. Det kan være en sammenstilling av informasjon registrert i matrikkelen, grunnboken, gammel grunnbok og senere også direkte fra landets kommuner. Det vil også bli tilrettelagte produkter fra andre aktører som har spesialisert seg på energiberegninger, kart og foto.

Priser
Prisene i nettbutikken er våre nettopriser + påslag for dekning av transaksjonsavgifter ved kortbruk. Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet, slik som avgifter, gebyrer og leveringskostnader.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspedering av ordre
Tjenesten gir brukeren tilgang til tilgjengelig produkter og tjenester fra ulike informasjonsleverandører av eiendomsinformasjon, kart og foto. Tilgjengelige produkter og tjenester kan variere etter type eiendom og hvilken kommune eiendommen ligger. Ved bekreftelse av en ordre med en eller flere produktlinjer, vil Tjenesten sende brukeren videre til betalingstjeneste levert av Nets. Etter gjennomført kjøp via betalingstjenesten vil Tjenesten reservere total ordresum på brukerens Visa- eller MasterCard-kort. Bekreftelse om kjøp av produkter vil bli sendt fra Tjenesten til informasjonsleverandørene for effektuering av de ulike produktene. Ordresum blir først trukket ved leveranse av produktene.

 Leveranse
Vanligvis vil produktene leveres innen 12 timer etter at ordren er mottatt. Leveranse skjer elektronisk og produktene lagres som PDF under Tjenestens meny «Dokumenter» og «Kapittel 7». Produktene vil alltid være tilgjengelig i Tjenesten også under brukerens «Handlekurv» og i menyen «Ordreoversikt»

 Ansvarsfraskrivelse
Brukeren kan ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor Boligmappa mht. at produktene ikke er ajour, er ufullstendige eller inneholder feil. Brukeren er innforstått med at produktene som formidles gjennom nettbutikken ikke nødvendigvis inneholder fullstendige opplysninger om eiendommen.

Mislighold, reklamasjon
Brukeren som vil påberope seg noe som mislighold må reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Klager som gjelder det materielle innholdet i bestilte leveranser rettes til de respektive informasjonsleverandørene. Boligmappa forbeholder seg retten til å avvikle et kundeforhold dersom kunden misbruker de leverte produktene, eller på annen måte opptrer i strid med vilkårene for bruk av betalingsløsningen knyttet til Boligmappa sin nettbutikk.

Frakt
Produktene leveres digitalt direkte til brukerens boligmappe.

Betaling
Betaling for produktene skjer i det tidspunkt produktene blir levert ferdig og tilgjengelig for Brukeren i sin profil på boligmappa.no. Før produktene er levert, vil Boligmappa kun reservere beløp på Brukerens valgte Visa eller MasterCard.

Personopplysninger
Boligmappa behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon
Når du handler i Tjenesten levert av Boligmappa blir betalingen behandlet av Nets som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. Tjenesten eller Boligmappa tar ikke vare på eller lagrer kortinformasjon.

RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbestilling
Avbestilling må skje av Brukeren før man aksepterer å fullføre ordren og går til betaling. Når leveranse av ordren er levert er produktene ansett som levert.

Reklamasjon
Brukeren som vil påberope seg noe som mislighold må reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Klager som gjelder det materielle innholdet i bestilte leveranser rettes til Boligmappa.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Brukeren innen rimelig tid etter oppdagelsen, gi Boligmappa skriftlig melding (e-post eller brev) om at Brukeren vil påberope seg mangelen. Boligmappa vil da gi informasjon om hva Brukeren skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Det er noen avvik fra angreretten og spesielt rettet mot kjøp av digitale tjenester. Nettbutikken i Tjenesten leverer produktene digitalt og er tilgjengelig for brukeren å laste ned og ta kopi av fra leveringstidspunktet. Boligmappa gir derfor ikke automatisk angrerett til brukeren på betalte og leverte produkter.

 

5. BRUKERS PLIKTER

Bruker skal kun benytte Tjenesten som beskrevet i disse Vilkårene.

Bruker er selv ansvarlig for tap som følge av bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til tap som følge av at Bruker har gitt andre tilgang til sin BankID eller at andre har fått slik tilgang som følge av forhold på Brukers side. Bruker skal ikke foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Tjenesten gir tilgang til eller på annen måte uberettiget tilegne seg data. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Tjenesten. Dersom Bruker uforvarende får tilgang til tredjeparts data, skal Bruker umiddelbart varsle Boligmappa skriftlig og slette eventuelle data som Bruker har mottatt.

Dersom Bruker oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Boligmappa som leverandør av Tjenesten, skal Bruker varsle Boligmappa om dette.

Bruker skal sende eventuelle forespørsler til Boligmappa på en saklig og informativ måte. Enhver form for misbruk av forespørsler, vil gi Boligmappa rett til å stenge denne funksjonen for Bruker.

Bruker gir tillatelse til at alle potensielle avsendere, inkludert offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner, kan benytte Tjenesten for kommunikasjon med Bruker. Dermed er Bruker innforstått med og aksepterer at Tjenesten, når avsender benytter den, kan erstatte tilsvarende kommunikasjon via ordinær post.

Bruker gir Boligmappa tillatelse til å benytte Tjenesten og den e-postadresse som Bruker har oppgitt til å rette henvendelser til Bruker. Bruker kan reservere seg mot henvendelser fra Boligmappa ved å endre innstillingene for dette under profilinnstillinger.

Bruker er selv ansvarlig for å oppgi riktig e-postadresse og telefonnummer og å opplyse om endringer i disse, såfremt Bruker ønsker å motta varsel om nye meldinger per e-post og/eller SMS (avhengig av hva som tilbys).

 

6. BOLIGMAPPAS PLIKTER

Boligmappa er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Bruker iverksetter i henhold til disse Vilkårene.

Boligmappa sitt ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over Internett eller autentiseringsløsning (BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Boligmappa).

Boligmappa overvåker ikke innholdet i Eiendomsdata eller Brukerdata, og er således ikke ansvarlig for innhold og form, eller innhold i eventuelle lenker.

Boligmappa kan uten ytterligere varsel slette data som er feilsendt, eller som er i strid med lov, forskrift, offentlig vedtak eller rettskraftig dom eller som på annet vis etter Boligmappa sin vurdering innebærer misbruk av Tjenesten.

Dersom Bruker har samtykket til det, har Boligmappa anledning til å dele Eiendomsdata med potensielle mottagere, som f.eks. virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter. Som eksempel kan nevnes eiendomsmeglere og takstmenn ved et eiendomssalg eller Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) som utfører offentlig pålagte tilsyn av elektriske installasjoner.

For å kunne utvikle bedre tjenester og for statistikk, har Boligmappa anledning til å dele «dokument type», «faggruppe» «dokumentnavn» «har boligmappe» og andre anonymiserte data som er knyttet til Eiendomsdata med potensielle mottagere, som f.eks. virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter, uten Brukers samtykke.

Boligmappa har ikke rett til å dele Brukerdata med noen tredjepart, med unntak av utlevering i henhold til offentlig vedtak eller rettskraftig dom.

Det er en målsetning for Boligmappa at Tjenesten skal være tilgjengelig for Bruker 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Boligmappa har imidlertid rett til å innstille tjenesten ved teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Boligmappa skal varsle Bruker om stans i Tjenesten i rimelig tid før Tjenesten innstilles. Dersom stansen ikke er kjent på forhånd, skal Boligmappa varsle Bruker så snart det er mulig. Boligmappa er ikke forpliktet til å varsle Bruker om stans i Tjenesten som antas ikke å ha betydning for Bruker. Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Bruker har oppgitt ved registrering.

 

7. ENDRINGER

Vilkårene kan endres med én måneds skriftlig varsel til Bruker. Tilsvarende gjelder dersom Boligmappa foretar vesentlige innskrenkinger i Tjenesten. Endringer kan likevel gjennomføres uten forutgående varsel dersom endringen etter Boligmappa sin oppfatning er til Brukers fordel eller er av mindre betydning.

Dersom Tjenestens utvides med nye funksjoner, kan Bruker bli nødt til å bekrefte disse særskilt. Informasjon om nye funksjoner vil bli løpende oppdatert på nettsiden og/eller gjennom utsendelse av melding til Brukers e-postadresse.

 

8. TAUSHETSPLIKT

Partene har taushetsplikt om innholdet og alle forhold partene blir kjent med i forbindelse med ved bruk av Tjenesten, herunder forhold som berører den annen parts forretningsmessige forhold, samt data og informasjon benyttet i Tjenesten.

Partene skal ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet i medhold av disse Vilkårene er opphørt. Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å utlevere opplysninger i henhold til lov, forskrift, offentlig vedtak eller rettskraftig dom.

 

9. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Les om hvordan Boligmappa behandler personopplysninger i vår personvernerklæring. Her kan du blant annet lese om hvilke personopplysninger vi innhenter, hvorfor de innhentes og hvordan de brukes og deles.

 

10. MANGLER

10.1. REKLAMASJON

Hvis Bruker mener de funksjoner som ble avtalt ikke er blitt levert, må Bruker innen rimelig tid, og senest innen 10 dager etter at Bruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gjøre Boligmappa oppmerksom på den påberopte mangel ved Tjenesten.

10.2. AVHJELP

Boligmappa skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik mangel ved Tjenesten iverksette tiltak for å rette mangelen.

10.3. ANSVARSBEGRENSNING

Boligmappa er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangel, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Boligmappa sin side. Boligmappa er heller ikke ansvarlig for at meldinger, dokumenter eller andre data ikke kommer frem rettidig. Tjenesten er basert på at Bruker selv sørger for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. Boligmappa har intet ansvar for data som Bruker sender eller mottar ved bruk av Tjenesten. Videre har Boligmappa intet ansvar for tap i forbindelse med ødeleggelse av Brukers data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, Force Majeure, nekting, fjerning eller sletting av meldinger, dokumenter, eller andre data. Boligmappa har heller ikke ansvar for om en tredjepart henter data registrert på en eiendom i Tjenesten uten å ha innhentet nødvendig samtykke fra Bruker.

 

11. BRUKERS MISLIGHOLD

11.1. HEVING OG STENGNING

Boligmappa kan heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning og stenge Brukers tilgang til Tjenesten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brukers side. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at Bruker bryter lov, forskrift eller offentlig vedtak eller på annen måte misbruker Tjenesten.

Ved mistanke om misbruk har Boligmappa rett til å suspendere tilgangen til Tjenesten inntil undersøkelser om Brukers bruk av Tjenesten er gjennomført. Boligmappa skal så langt mulig varsle Bruker skriftlig ved e-post og/eller melding før tilgangen til Tjenesten suspenderes.

Ved gjennomføring av heving gjelder punkt 15 annet avsnitt så langt det passer, likevel slik at Bruker ikke vil ha adgang til lagrede data etter opphørstidspunktet.

 

12. SKADESLØSHOLDELSE

Bruker skal holde Boligmappa skadesløs i den utstrekning Boligmappa mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart og kravet eller ansvaret er basert på Brukers krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, knowhow eller bedriftshemmelighet), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av Tjenesten. Dersom et slikt krav rettes mot Boligmappa skal Bruker dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Bruker blir kjent med at krav vil bli reist mot Boligmappa i forbindelse med Brukers bruk av Tjenesten, skal Bruker umiddelbart varsle Boligmappa.

 

13. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER MV.

Boligmappa kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene.

Bruker kan ikke overdra retten til å bruke Tjenesten til andre. Bruker kan ikke forhindre ny hjemmelshaver til eiendom tidligere eiet av Bruker tilgang til Eiendomsdata.

 

14. VARSEL

Varsel i forbindelse med disse Vilkårene skal skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til BOLIGMAPPA AS:

Per e-post til kundeservice@boligmappa.no eller per post til Boligmappa AS, Stensarmen 4, 3112 Tønsberg.

Til Bruker:

Den e-postadresse som Bruker har oppgitt i Tjenesten.

 

15. AVSLUTTE TJENESTEN

Bruker kan uten forvarsel velge å avslutte Tjenesten. Bruker kan avlutte sin bruk av Tjenesten ved å fjerne avhukingen for godkjenning av avtalevilkårene under menyen for preferanser.

Ved oppsigelse opphører Brukers tilgang til Tjenesten. Bruker vil ha adgang til Brukerdata i tre måneder etter oppsigelsen, deretter slettes Brukerdata. Bruker er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Bruker ønsker å beholde etter oppsigelsen. Boligmappa forbeholder seg retten til å beholde Eiendomsdata som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet, eller videreformidle Eiendomsdata til ny hjemmelshaver eller andre relevante parter for å overholde Boligmappa sine forpliktelser.

Dersom Bruker dør vil Brukerdata slettes tre måneder etter at Boligmappa fikk beskjed om dødsfallet. De(n) som kan forplikte Brukeren må snarest kontakte Boligmappa for å få tilgang til Brukers brukerkonto.

 

16. JURISDIKSJON OG VERNETING

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle uenigheter skal søkes løst i minnelighet. Hver av partene kan bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.